Türkiye’de Yabancı Sermaye

Ülkemizde yatırım yapmak isteyen, yabancı ülke vatandaşları ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ile yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş şirket ve uluslararası kuruluşlar yabancı yatırımcı olarak tanımlanırlar.

Yabancı yatırımcılar mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde gereken bildirimleri yerine getirmek şartıyla nakdi ve gayri nakdi sermaye ile ülkemizde yeni şirket kurmak, şube açmak veya menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az %10 hisse oranı yada aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmak suretiyle yatırım yapabilirler.

Neler yabancı sermaye olarak konulabilir?

 • Yurt dışından getirilen;
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit sermaye,
  • Şirket menkul kıymetleri (Devlet tahvilleri hariç),
  • Makine ve teçhizat,
  • Sınai ve fikri mülkiyet hakları,
 •  Yurt içinden sağlanan;
  • Yeniden yatırımda kullanılan kar, hasılat, para alacağı veya mali değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar
  • Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar,

Gibi iktisadi kıymetler sermaye olarak konulabilir.

Yabancı yatırımcılara ilişkin esaslar

 • Yabancı yatırımcılar, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenen her türlü şirketi kurabilir veya bu şirketlere iştirak edebilirler.
 • Şirket ve şubelerin kuruluşu izne tabi değildir. Ancak sermaye ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri, yıllık olarak Mayıs ayı sonuna kadar; sermaye ödemeleri ve hisse devirlerine ilişkin bilgileri de 1 ay içinde Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.
 • Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı aynî hak edinmeleri serbesttir.
 • Bu yatırımlar, kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe kamulaştırılamaz veya devletleştirilemez.
 • Yabancı yatırımcılar; Türkiye’deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kâr, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi ana para ve faiz ödemeleri, bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla yurt dışına serbestçe transfer edilebilirler.

Şirket ve şube kuruluşları

 • Anonim şirket kurulabilmesi için en az 5 gerçek veya tüzel kişi kurucu ortağın bulunması ve şirketin sermayesinin en az 50 milyar Türk Lirası olması,
 • Limited şirket kurulabilmesi için en az 2 gerçek veya tüzel kişi kurucu ortağın bulunması ve şirketin sermayesinin en az 5 milyar Türk Lirası olması gerekmektedir.
 • Şirket kuruluşları bazı özel faaliyetler dışında izne tabi olmayıp, ana sözleşmenin noter onayından sonra 15 gün içinde tescil ettirilmektedir.
 • Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri ise; merkezin kullandığı ticaret unvanının kullanmak ve şube olduğunun gösterilmesi şartı ile yerli şirketler gibi tescil olunur.
 • Şirket ve şube kuruluşlarında; tüm şirketler için istenen belgeler dışında, yabancı ortağa ilişkin
  • Gerçek şahıs ise, pasaport aslı veya noter tasdikli örneği,
  • Tüzel kişilerde ise, ilgili Türk Konsolosluğundan tasdikli veya Lahey DevletlerÖzel Hukuk Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce düzenlenmiş faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesinin ibrazı istenmektedir.

Şirket ve şube kazançlarının vergilendirmesi nedir?

Şirket ve şubelerin Türkiye’de elde ettikleri safi kazançları, % 20 kurumlar vergisine tabidir. Faaliyet yılı içinde elde edilen kazanç üçer aylık dönemler halinde beyan edilerek % 20 peşin vergiye tabi tutulmakta, yıl bitiminde yıllık kazanç üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden peşin ödenen vergi mahsup edilmektedir.

Elde edilen kazancın ortaklara dağıtılması halinde % 15 oranında temettü stopajına tabi tutulmaktadır. Kazancın dağıtılmayıp sermaye ilave edilmesi durumunda bu stopaj ödenmemektedir.

Şube kazançları ana merkeze aktarılmadığı sürece % 20 kurumlar vergisi yükü bulunmakta, kazancın ana merkeze aktarılması halinde aktarılan kısım üzerinden % 15 gelir vergisi stopajının ödenmesi gerekmektedir.

Türkiye’de irtibat bürosu kurulabilir mi?

Yabancı Devlet kanunlarına göre kurulmuş şirketlerin , Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla, irtibat bürosu açması Hazine Müsteşarlığı’nın iznine tabidir. İrtibat bürolarına en çok (3) yıllık süre ile izin verilmekte, geçmiş yıl faaliyetleri ve geleceğe yönelik plan ve hedefleri dikkate alınarak her defasında (3) yılı aşmamak üzere uzatılabilmektedir.

İrtibat bürolarında çalışanların ücretleri, yurt dışından transfer edilmesi ve döviz cinsinden ödenmesi halinde gelir vergisine tabi tutulmamaktadır.

İstihdam edilecek Türk ve yabancı personelin durumu

Yabancı yatırımlarda ve irtibat bürolarında çalışacak yabancı personelin ilgili bakanlıktan çalışma izni alması gerekmektedir. Çalışma izni süreli olarak verilip, bitiminde tekrar uzatılabilmektedir.

Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilmektedir.

Türkiye’de kurulu yabancı sermayeli şirketlerde ücretli olarak çalışacak Türk ve yabancı personelin vergilendirilmesin de farklılık bulunmamaktadır. İşverenler, çalıştırdıkları personele ücret ve ücret sayılan menfaatleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada gelir vergisi kesintisi yaparak vergi dairesine ödemeleri gerekmektedir. Ücret üzerinden ödenen gelir vergisi artan oranlı (%15-%35 ) dır.

Yabancı memleketlerde kurulu teşebbüsler tarafından bunların nam ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı memlekette sigortalı olduğunu bildirenler hariç, Türkiye’de bir işverene bağlı olarak çalışmaya başlayan yabancı uyruklu kişiler sigortalı sayılmakta ve tüm sigorta kolları (işkazası ve meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) uygulanmaktadır.

LEGAL ,

Yapılacak yatırımlarla ilgili ön fizibilite çalışmaları,

 • Kurulacak şirketin hukuki yapısı ve kuruluşları hakkında danışmanlık,
 • Yabancı yatırımcının risk ve kazanç dengesini belirlemeye yönelik analiz ve danışmanlık,
 • Şirket ve şube kuruluşlarında danışmanlık,
 • Türkiye’de ortak olunacak mevcut şirketlerin uluslar arası muhasebe standartlarına uygun bağımsız denetimleri,
 • İrtibat bürolarının kurulması ve her türlü izinlerinin alınmasına yönelik danışmanlık,
 • Çalıştırılacak yabancı personelin çalışma izinlerinin alınmasına ilişkin danışmanlık,
 • Kurulacak şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin Türk Vergi Mevzuatı hakkında her türlü danışmanlık

konularında hizmet vermektedir.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.