Özel Denetim Hizmetleri

Özel denetim hizmetleri 3 ana başlıkta toplanır;

1- Faaliyet Denetimi

Faaliyet denetimi mali tablolar denetiminden ve uygunluk denetiminden daha zor ve kapsamlıdır. Zor olmasının en önemli nedeni; mali tablolar denetiminde ve uygunluk denetiminde bulguların mukayese edilebileceği kesin kurallar, kararlar, düzenlemeler ve kıstaslar bulunması ancak, faaliyet denetiminde işletmenin başarını, işletme politikalarının ve iç kontrolün etkinliği ölçülmeye çalışıldığı için diğer denetim türlerinde olduğu kadar kesin ve objektif kurallar bulunmamasıdır.

Ana aşamaları;

 • Amaç tanımlama,
 • Faaliyet tanıma,
 • Ön araştırma,
 • Program geliştirme,
 • Çalışma alanı,
 • Bulguların tespiti,
 • Bulguların raporlanması,
 • Bulguların sunumu
 • İzleme

Faaliyet denetiminde denetim sonucu bulgular, istenen standartlarla karşılaştırılır ve faaliyetlerin etkinliği ve başarısı ölçülmeye çalışılır.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.

2- İç Denetim

Rekabetin ve dünyadaki muhasebe skandallarının giderek arttığı günümüzde işletmelerin ve bu işletmelerin üretmiş olduğu bilgileri kullanan kişilerin sağlıklı kararlar alabilmesi her şeyden önce denetim olgusuna verilen önemle yakından ilişkilidir. Denetimi sadece mali tabloların denetimi olarak görmek yanlış olup işletmenin sadece muhasebe ve finansal alanları yerine tüm faaliyetlerinin incelenmesiyle ilgili denetime de ihtiyaç vardır.

Özellikle işletmeler büyüdükçe işletme politikalarının başarısını ölçmek, faaliyetlerin verimliliğini ölçmek ve işletme yönetiminin etkinliğini belirlemek zorlaşmaktadır. Fakat şirketin kendi bünyesinde gerçekleştireceği faaliyet denetimleri sonucu elde edilecek bilgiler işletmenin önemli ölçüde geleceğini etkileyecek nitelikte olmaktadır.

İşletmelerin giderek büyümesi, iş ve işlemlerin karmaşıklaşması ile bunlar üzerindeki denetim ve kontrolün güçleşmesi, yönetim ve politikaların başarısının ölçülmesindeki zorluklar faaliyet denetiminin yapılmasını gündeme getiren nedenlerin başında gelmekte olup, gerçekleştirilen faaliyet denetimi işletme faaliyetlerinin veya bir kısmının sistematik olarak gözden geçirilmesiyle kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasının gözetilmesi ile iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri, alanlarındaki sorunların belirlenmesi, araştırılması ve uygun önerilerin uygulanması ile gerçekleşmektedir.

Ayrıca LEGAL;

 • Şirket ölçeğine göre iç denetim fonksiyonunun kurulması,
 • Organizasyon yapısı ve iç denetim politika ve prosedürlerinin belirlenmesi,
 • İç denetimi gerçekleştirecek elemanların tedariki,
 • LEGAL tarafından, bu denetçilere teorik ve sonrasında uygulamalı denetim eğitimlerinin verilmesi,
 • Bu denetçilerin, iç denetim organizasyonunda hangi yetki ve sorumlulukta olduklarının belirlenmesi,
 • Şirket içi yönetmeliklerin revize edilmesi ve raporlama sistemleri için bu kişilerin eğitilmesi,
 • İç kontrol prosedürleri hususunda bu denetçilere eğitimlerin verilmesi,

Konularında danışmanlık vermektedir.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.

3- Usulsüzlük Denetimi

Küresel dünyamızda şirketler büyüdükçe, kontrol zayıflamaktadır. Bu kontrolsüzlük, kötü niyetli çalışanlar vasıtasıyla, şirketlerin varlıklarında bilinçli ve usulsüz olarak azalmaya sebep olmaktadır. Bu suçlar, şirketlerin yatırımcıları, hak sahipleri, yasal otoriteler tarafından büyük önem taşır.

Böyle bir duruma maruz kaldığınız takdirde, LEGAL ‘in bu konudaki deneyimli ekibi yardıma hazırdır.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.