Tam Tasdik YMM Hizmetleri

 

LEGAL 3568 Sayılı Yasa uyarınca Tasdik Yetkisi bulunan Yeminli Mali Müşavirler ve uzman kadrosu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabi şirketlerin ve Gelir Vergisi Kanunu’na tabi gerçek kişilere ait işletme ve teşebbüslerin mali yapısını analiz ederek en etkin vergi yapısını ortaya koymakta ve bu yapının düzenli olarak denetlenmesi suretiyle dönem sonu mali tablolarını ve beyannamelerini Tam Tasdik kapsamında tasdik etmektedir.

Bu hizmet ile,

 • Yürürlükteki vergi mevzuatı ve tek düzen hesap planı çerçevesinde denetim
 • Bu denetim esnasında tespit edilen muhasebe ve vergi hataları
 • Bu hataların düzeltilmesi, eksiklerin giderilmesi ve bu hataların süresi içinde düzeltilmemesinden kaynaklanabilecek büyük cezai yükümlüklerin ortadan kaldırılması
 • Kanunla belirlenen süreler içinde raporların düzenlenmesi
 • Kurumlar Vergisi beyannamesinin YMM’lerimizce tasdiklenmesi
 • Tam Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi

Yukarıda bahsi geçen denetimler Serbest Muhasebeci Mali Müşavir belgesine sahip ekip liderleri ve asistanlarından oluşan denetim ekiplerince gerçekleştirilmekte ve tespit edilen hatalar denetim çalışmasını takiben hazırlanan tespit raporları vasıtasıyla şirket sorumluları ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca Vergi Departmanımız mali mevzuatta meydana gelen değişiklikleri yayımlamakta ve açıklamaları ile birlikte hizmet verdiğimiz mükelleflere elektronik posta veya faks aracılığıyla ulaştırmaktadır. Bunun yanı sıra portföyümüzde bulunan şirketlerden uygulamalara yönelik gelebilecek bütün soru ve sorunlar için yazılı veya sözlü danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Bununla birlikte, mükelleflerin, diğer indirim ve istisnalardan yararlanabilmesi için bu konularda yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, bu istisnalardan yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenen tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunu zamanında ibraz etmeyen mükelleflerin tasdike konu haktan yararlanamayacakları belirtilmiştir. Dolayısıyla, yeminli mali müşavirlerce tasdiki zorunlu olan işlemlerde, tasdik işleminin yaptırılmaması halinde mükellefler tasdike konu haklardan yararlanamayacaklardır. 18 Sıra Numaralı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği( IV ) hükümlerine göre gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettiren mükelleflerin, yukarıda belirtilen tasdikleri ayrıca yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır. Bu bağlamda kanunla belirlenen süreler içinde beyannameler tasdik edilmekte ve ilgili raporlar düzenlenmektedir.

Bunlar;

 • Katma Değer Vergisi İade ve Tasdik Raporları
 • Sermayenin Ödendiğine ilişkin Tespit Raporları
 • Sermayeye Eklenecek İç Kaynakların Tespit Raporları
 • Özel Tüketim Vergisi Tasdik Raporları
 • Sermaye Artış Raporları
 • ARGE Harcamaları Tasdik Raporları
 • Diğer Özel Amaçlı Tasdik İşlem Raporları

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.